กิจกรรมสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้จัดกิจกรรมสุนทรภู่และวันต่อต้ายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึง สุนทรภู่กวีเอกของโรค และได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

นักเรียนแต่งตัวละครต่างๆในบทประพันธ์ของสุนทรภู่

นักเรียนแต่งตัวละครต่างๆในบทประพันธ์ของสุนทรภู่

นักเรียนแต่งตัวละครต่างๆในบทประพันธ์ของสุนทรภู่

นายสมหวัง ทางประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

นักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านหนองปลาปึ่ง

นักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านหนองปลาปึ่ง