ชื่อโรงเรียน

 1. บ้านสำราญ
 2. บ้านหนองแดง
 3. บ้านหนองไฮโคกสง่า
 4. บ้านโสกมูลนาค
 5. บ้านห้วยยาง
 6. บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
 7. บ้านดงเย็นมิตรภาพที่167
 8. ห้วยไร่วิทยานุกูล
 9. บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
 10. บ้านนามน
 11. บ้านนาโจด
 12. หนองบัวบานเย็นวิทยา
 13. บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
 14. บ้านนาฮี
 15. บ้านโสกหาด