วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนหนองปลาปึ่งหนองเบ็น จะดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

ตลอดจนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

“สิกขา กาโม ภวํโหตุ” ผู้ใฝ่ใจในการศึกษา คือ ผู้เจริญ

คำขวัญ

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”