ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2508 โดยแยกออกจากโรงเรียนบ้านนาฮี จัดตั้งตามกำหนดของจังหวัดชัยภูมิหนังสือที่ ชย.26/517 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2508 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางอำเภอได้สั่งให้นายคำ ประสานศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาฮี มาทำการสอนชั่วคราวก่อน โดยได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนของบุตรหลาน

   • ในปี พ.ศ. 2518 นายคำรณเดช สุรฤทธิ์พงศ์ ครูใหญ่ และนายคำนึง สาคุณ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านได้จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียนได้ที่ดินมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน และในปีเดียวกันครูใหญ่และชาวบ้านได้ร่วมกันสละเงินซื้อไม้มาจัดสร้างอาคารขนาด 8.50×9 เมตร 1 หลัง คิดเป็นเงิน 10,000 บาท และเงินสมทบของ ป.ช.ล.ต. จำนวน 15,000 บาท
   • ในปี พ.ศ. 2518 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 2 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง พร้อมด้วยอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
   • ในปี พ.ศ. 2520 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง 2 ห้องนอน
   • ในปี พ.ศ. 2524 คณะครูและชาวบ้านได้จัดหางบประมาณ จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม มีเนื้อที่ 3 ไร่ราคา 6,000 บาท
   • ในปี พ.ศ. 2525 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียน แบบ ศก. 04/25 ขนาด 3 ห้องเรียน หลังคามุงกระเบื้อง พร้อมจัดทำถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 1 ชุด
   • ในปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/2526 จำนวน 1 หลัง
   • ในปี พ.ศ. 2546 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้าง ห้องส้วม 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง
   • ในปี พ.ศ. 2548 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. ใต้ถุนเตี้ย 2 ห้องเรียน เพราะหลังคาชำรุดเสียหาย
   • ในปี พ.ศ. 2552 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้าง ห้องส้วม 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง
   • ในปี พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ นโยบายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สู่สถานศึกษา ตามโครงการ SP2 ปรับปรุงห้องสมุดและอาคารอเนกประสงค์
   • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมเขตบริการทางการศึกษาและร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
   • ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ตั้งอยู่ในเขตปกครองของ บ้านหนองปลาปึ่งหมู่ที่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ ประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประมาณ 60 กิโลเมตร