กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้นำนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมเดินสวนสนาม

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก วันที่ 1 กรกฎาคม 2562