กิจกรรมแข่งขันกีฬา

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

และส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันกีฬา ในระดับศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2

และในระดับอำเภอคอนสวรรค์

งานกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2562

งานกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2562

งานกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2562

งานกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2562

งานกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2562

งานกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง

การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง

การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง

การแข่งขันกีฬาระดับระดับอำเภอคอนสวรรค์

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก

การแข่งขันกีฬาระดับระดับอำเภอคอนสวรรค์

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก

การแข่งขันกีฬาระดับระดับอำเภอคอนสวรรค์

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก