กิจกรรมวันปัจฉิม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ

ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562