ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น

ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36140

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : นครกาหลง2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองเบ็น หมู่ที่ 5

ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นายสมหวัง ทองประภา

      • วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา
      • ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน