คณะกรรมการสถานศึกษา มีดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

   • นายชัยณรงค์ ราวรัมย์

กรรมการ

   1. ดาบตำรวจอ่างทอง ทวีถิ่น
   2. นายสมชาย เพิ่มปัญญา
   3. นายธานี คำทอง
   4. นายสหัส กุลสุวรรณ์
   5. นายทองใบ สว่างตา
   6. นายสะท้อน คำพรหมมี
   7. นายมานะ แรตกระโทก

เลขานุการ

   • นายสมหวัง ทองประภา เลขานุการ