ประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น

จัดกิจกรรมวันสำคัญประเพณีลอยกระทง สืบสารวัฒนธรรมไทย