กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้นำนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาโจด