พันธกิจ

    1. พัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
    3. พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
    4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

    1. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
    3. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    4. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลนักเรียน